Norvegiana

Utenlandske frimerker og poststempler med tilknytning til Norge

Norvegiana Brevklubb

Nordjamb Andre speiderobjekter
Krigen 1940-1945 Norske stedsnavn i Australia
Norske stedsnavn på New Zealand Norsk utvandring til U.S.A. og Canada
 
Nedenfor er omtalt et utvalg Norvegianaobjekter. Jeg samler speidermotiv (generelt), og i forbindelse med jamboreen (verdensspeiderleiren) på Lillehammer i 1975 var det mange land som utga frimerker eller brukte poststempler med leirlogoen e.l. Og så samler jeg amerikanske stempler med norske stedsnavn.
Ikke alle objektene som er illustrert her er mine, jeg har lånt noen illustrasjoner her og der.
Takk til Dag Henriksbø, Paul Visnes og Odd Aandal som har bidratt med opplysninger og illustrasjoner.

 

Nordjamb

I 1975 arrangerte de fem nordiske land den 14. verdensspeiderleiren på Lillehammer i Norge. Leiren fikk navnet Nordjamb, sammensatt av "Norden" for de fem arrangørlandene, og "Jamboree" som er speidernes betegnelse på en slik verdensspeiderleir som arrangeres hvert fjerde år. 17.000 speidere fra 91 land deltok på leiren. Jeg var selv ikke deltaker på leiren, men var på besøk to dager.

Mottoet for leiren var "Five Fingers, One Hand" (Fem fingre-en hånd), og symboliserte at speidere fra alle fem verdensdeler var med, at leiren ble arrangert av fem land, og at en hånd klarer mye mer enn fem fingre.
Fotoet er fra åpningsseremonien, der speiderne dannet en håndformasjon.

Samtidig med leiren ble det også arrangert verdensspeiderkonferanse i Danmark. Konferansen samlet mer enn 600 speiderledere fra ca. 100 land. Slike konferanser arrangeres annethvert år, slik at hver andre konferanse er i tilknytning til en verdensspeiderleir.

14 land utga frimerker i tilknytning til jamboréen. I flere land var det dessuten i bruk poststempler og frankeringsavtrykk i forbindelse med leiren og konferansen. På leiren og på konferansen ble det brukt spesielle poststempler. De norske frankeringsavtrykkene, frimerkene, helsaken og poststemplene er ikke tatt med her, da norske objekter ikke er norvegiana.

Antigua: Fire frimerker og ett miniark, utgitt 26.8.1975. Førstedagsstempelet viser kart av Antigua, og er ikke norvegiana.

Danmark: frankeringsavtrykk som reklame for jamboréen, det ble brukt av Det Danske Spejderkorps.
I forbindelse med verdensspeiderkonferansen var det i bruk et særstempel og et frankeringsavtrykk med Nordjamb-logo. Frankeringsavtrykket ble brukt som reklame før konferansen, mens stempelet var i bruk på selve konferansen i Lyngby.

Filippinene: Særstempel.

Finland: Ingen frimerker eller stempler, men det finnes finske postale spor etter Nordjamb likevel, som for eksempel konvolutt med Nordjamb-logo, og gummiert etikett til å sette på pakker eller store forsendelser.

Gabon: To frimerker, utgitt 29.7.1975. Prøvetrykk (sunken die proof). Førstedagsstempel med Nordjamb-logo.

Ghana: Fire frimerker og ett miniark, utgitt 10.3.1976. Utaggete frimerker og miniark.
Denne utgaven har nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.

Grenada: Sju frimerker og ett miniark, utgitt 2.7.1975. Nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.

Grenadinene: Sju frimerker og ett miniark, utgitt 22.8.1975. Nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.

Korea (Syd): Fem sammenhengende frimerker, utgitt 29.7.1975. Nøytralt førstedagsstempel - ikke norvegiana.

Maldivene: Tre frimerker og ett miniark, utgitt 26.7.1975. Nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.

Mali: Tre frimerker, utgitt 23.6.1975. Denne utgaven har nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana. Frimerkene er også utgitt utagget. De luxe souvenir sheet.

Mexico: Frankeringsavtrykk benyttet av det meksikanske speiderguttforbundet.

Nicaragua: Sju frimerker, ett tagget miniark og ett utagget miniark, utgitt 27.8.1975. 35 centavos-frimerket viser leirplassen på Jørstadmoen. Nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.

Ny-Hebridene: Fire frimerker med engelsk tekst og fire med fransk tekst, utgitt 5.8.1975. Nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.

Skottland: Frankeringsavtrykk benyttet av det skotske speiderguttforbundet.

Sveits: Frankeringsavtrykk benyttet av det sveitsiske speiderguttforbundet.

Sverige: Frankeringsavtrykk, benyttet av det svenske speiderguttforbundet i Stockholm som reklame før leiren.
De ikke-nordiske leirdeltakerne fikk tilbud om å bo en uke hos en nordisk speiderfamilie i en uke, enten før eller etter leiren, i såkalt "Home hospitality", eller "gästhem". En busslast med hollendere kom til Egersundområdet, og fire hollandske speidere bodde hos oss en uke før leiren. Gästhem-frankeringsavtrykket ble benyttet av speiderguttforbundets Malmö-kontor.
Mange av leirdeltakerne besøkte Liseberg i Göteborg, som arrangerte en egen speiderdag 9. august.
Sverige utga to frimerker 11.10.1975. Planen var å gi ut frimerkene i forbindelse med jamboréen, men på grunn av en streik ved trykkeriet ble utgivelsen forsinket. Et postkort var klar til leiren, med opplysninger påtrykt på baksiden om at frimerkene kan bestilles på markedsplassen (i leiren). I forbindelse med frimerkeutgivelsen i oktober ble det samme postkortet utgitt på ny, med ny tekst på baksiden. Frimerkene utgitt i ruller på 100 og 500 frimerker, der de to frimerkene er trykt alternerende. Slutten av rullene hadde en gråpapirstrimmel festeet til det siste frimerket.
Varianter: En-øyd kanopadler og forskjøvet rødfarge (viser godt på trestammen).
De to speiderfrimerkene var blant de mest populære svenske frimerkene i 1975.

Togo: To frimerker og ett miniark, utgitt 7.11.1975. Nøytralt førstedagsstempel som ikke er norvegiana.
Varianter: Frimerkene med omvendt overtrykk, og miniarket med forskjøvet overtrykk.

Tyskland: Særstempel i forbindelse med tysk deltagelse på leiren.

Venezuela: To frimerker, utgitt 11.11.1975 (her er vist meddelelsesblanketten fra Posten i Venezuela). Morsetegnene på frimerkene betyr "siempre listos" (vær beredt). Førstedagsstempel med 14. verdensjamboree i teksten.

Østerrike: Frankeringsavtrykk benyttet av Österreichischer Pfadfinderbund.
Frankeringsavtrykk benyttet av Pfadfinder Österreichs.
Særstempel i forbindelse med de østerrikske speidernes avreise til leiren.

Skotske lokalmerker med høyst tvilsom filatelistisk verdi:
Davaar: Miniark, gjennomstukket og utagget.
Staffa: To miniark.

I denne oversikten er kun tatt med de utgavene som ble utgitt i forbindelse med jamboréen. Noen av utgavene ovenfor er senere utgitt med diverse overtrykk, og det er i løpet av de siste 25 årene utgitt en del frimerker og miniark som avbilder Nordjamb-logoen e.l. Det finnes også en del ikke-postale stempler og spesialkonvolutter fra ulike lands deltakerkontingenter som heller ikke er tatt med her.


Andre speiderobjekter

Storbritannia, Glasgow: Camp Norse (Norrøn leir)
Camp Norse er et leirsted i Massachussetts, U.S.A. Leirens tema er vikinger.

Sveits:
Scout "U" Stamp Bank, Fredrikstad (type 1)
Sveits: Scout "U" Stamp Bank, Fredrikstad (type 2, nytt verdimerke)
Sveits: Scout "U" Stamp Bank, Oslo


Krigen 1940-1945
Opplysninger bl.a. fra: "Krigsposten" og fra Svein Andreassen: "Norge - Postveier og sensur under den annen verdenskrig" (1995, ISBN 82-90272 56-1).

Canada
En treningsleir for norske flystyrker ble opprettet i Toronto, Ontario i 1941, og fikk navnet Little Norway. Postkontoret ble opprettet 9.10.1941 med Kaptein Paul Borresen som postmester. Han hadde denne stillingen til 31.3.1943. 2.4.1943 ble treningsleiren og postkontoret flyttet til Muskego. Kaptein S. Clausen var postmester fra 2.4.1943 til mai 1943, da overtok sersjant Torgrim Wang. Nedlagt 2.4.1945.
- patriotisk konvolutt 1941,
- patriotisk konvolutt 1942 med klistremerke Help Norway - Norwegian Relief,
- rekommandert brev fra Royal Norwegian Air Force, Medical Service, Little Norway. Legg merke til det spesielle rek-stempelet!
- bruksbrev luftpost til Island 1942,
- patriotisk konvolutt stemplet Muskoka 1946, med det norske Little Norway-frimerket.
Frankeringsavtrykk benyttet av Nortraship i Montreal, Quebec:
- Norway still fights! At home, at sea & in the air - -
Frankeringsavtrykk benyttet av norske flystyrker i Toronto, Ontario:
- Wings for Norway (brukt 5.8.1941-8.1.1946)
- R.N.A.F. Farewell, Canada (Royal Norwegain Air Force)

Frankrike
Kampene ved Narvik i 1940 ble minnet med et frimerke fra Frankrike i 1952.

Polen
Polske styrker i Storbritannia brukte 1944-1945 en airgraph til minne om kampene ved Narvik i 1940. Les mer om airgraphs.

Storbritannia
Norske myndigheter opprettet det norske opplysningskontoret i London i november 1940, og en egen brevsentral ble opprettet i tilknytning til opplysnonskontoret. Kontorets opgave var å finne fram til adressatene for vanlig post som hadde ufullstendig adresse og dessuten formidle Røde Kors-brev og annen form for korrespondanse mellom personer i det okkuperte Norge og nordmenn i eksil. Brevsentralen fikk etter hvert betegnelsen the Norwegian Letter Office og hadde fullt utbygd 25 ansatte. Det var nok en vanskelig oppgave å spore opp riktig adressat, og i tvilstilfeller ble det benyttet en særskilt etikett.
Frankeringsavtrykk benyttet av det norske opplysningskontoret i London:
- Vi vil vinne!
- Vi vil oss et land
- Målet er Norge
- Ingen vei er for lang
- Enig og tro
Det norske feltpostkontoret i England hadde eget stempel Norwegian Army Field Post Office.
Stempelet Passed By Censor No. 11347 var tildelt 2nd Ind. Norwegian Mountain Company. De andre norske militærenhetene som ble utdannet i England fikk trolig også slike stempler med andre nummer. Andre Norske Bergkompani reiste 30.10.1944 med krysseren H.M.S. "Berwick" fra Greenock til Murmansk der de ankom 6.11. Den 27.11. avløste kompaniet de fremste sovjetiske avdelingene ved befrielsen av Finnmark. Sensurstempelet havnet i Stockholm etter omgruppering av kompaniet i slutten av mai 1945, og noen brev med dette sensurstempelet sendt fra Postkontoret N.L. Stockholm 31-5-45 er kjent.

Sverige
Et postkontor for utveksling av post fra Storbritannia til de frigjorte delene av Nord-Norge ble oprettet ved den norske legasjonen i Stockholm 15.5.1945. Posten gikk direkte til norske myndigheter i Nord-Norge uten kontroll av svenske og russiske myndigheter. Kontoret brukte de første to dagene etter åpningen et eldre norsk feltpoststempel - Feltpostkontor Nr. 20. Fra 17.5.1945 ble det tatt i bruk et stempel med teksten Postkontoret N.L. Stockholm. Kontoret var i funksjon til 10.8.1945, og behandlet i alt 12.000 innleverte vanlige brev, 21.000 transittbrev, 16.000 avispakker, 407 innleverte rekommanderte brev, etc. En stor andel av den bevarte posten med dette stempelet er filatelistisk.
- Postkontoret N.L. Stockholm 1945
- sensurert rek-brev (provisorisk rek-lapp) 1945.

U.S.A.
U.S.A. utga i 1943 en serie som viser flagg fra land som var okkupert av tyskerne, bl.a. et frimerke med norsk flagg.
- Tre ulike photo essays (forslag): photo essay 1  photo essay 2  photo essay 3
- og slik ble det endelige frimerket, det er temmelig likt photo essay 1. Her vist med precancel.
- førstedagsbrev med single-frankering
- sensurbrev til Bahamas, mottaksstempel på baksiden
- underfrankert brev til Danmark
- rekommandert brev til Colorado, datostempler (avgangs- og mottaksstempel) på baksiden
- sensurert postkort til Sør-Afrika
- spesialkonvolutt i f.m. frigjøringen av Oslo, stemplet 8. mai 1945.
Frankeringsavtrykk benyttet ved den norske ambassaden i Washington (to forskjellige farger):
- Norway still fights! At home, at sea & in the air - -.


Norske stedsnavn i Australia

Norway, N.S.W.

Eidsvold, Qld.

Norseman, W.A.


Norske stedsnavn på New Zealand

Norsewood, grunnlagt av norske emigranter i 1872. Les mer her.


Norske stedsnavn i Sør-Afrika

Oslo. Postkontoret åpnet 6.8.1923 som underpostkontor ("Postal Agency") under Warmbaths (i Limpopo, tidligere Northern Transvaal). Fra 2.7.1928 ble det kombinert post- og telegrafkontor ("Post and Telegraph Agency"), til 9.2.1934 da det stengte midlertidig. Det åpnet igjen 6.8.1934, og var i virksomhet til 28.9.1936 (sist oppført i oversikter over postkontor i 1938). Denne informasjonen kommer fra Putzel Ralph F 1989: THE ENCYCLOPAEDIA OF SOUTH AFRICAN POST OFFICES AND POSTAL AGENCIES, Vol 3, page 54.
I henhold til denne boken har datostempler fra det første postkontoret sjeldenhetsgrad "2x rare" og fra det andre kontoret "rare". Takk til Dag Henriksbø for opplysningene.Coloured line
This page is designed by Hallvard Slettebø. Please take a look at my homepage.
Please e-maiI me with questions, comments and suggestions for improvement: hallvard@slettebo.no
Text and Web Layout-Copyright © 1997-2021 Hallvard Slettebø.